24.01.2024
Dva zásadné prvky tvoriace identitu Bratislavy – urbanisticko-architektonická štruktúra a každodenný život jej obyvateľstva – sa stali nosnou témou výstavy Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy. Nová publikácia Ľudia a mesto vychádza ako kontinuita výstavného projektu, v ktorom sme predstavili mesto ako zhmotnenú pamäť. Ak ste výstavu v Apponyiho paláci nestihli vidieť naživo, nová dvojjazyčná publikácia vám to svojím obsahom i spracovaním čiastočne vynahradí.
Autorky a autor publikácie Elena Kurincová, Peter Pišút, Žofia Lysá, Ingrid Kušniráková a Petra Hanáková zvolili populárnejšiu formu interpretačných a rozširujúcich textov s uvedením použitej literatúry. Slovensko – anglické texty dopĺňajú fotografie predmetov a máp, ktoré boli súčasťou výstavy, ako aj dokumentačných záberov atmosféry priestoru počas trvania výstavného projektu.
 
Publikáciu si môžete kúpiť v pokladniciach Starej radnice a Apponyiho paláca.
 

 
Obsah:
✹ Ľudia v meste, mesto pre ľudí – Elena Kurincová
✹ Vývoj názvov Bratislavy – Žofia Lysá
✹ Zmeny bratislavského Dunaja – Peter Pišút
✹ Mesto v hradbách – Žofia Lysá
✹ Mesto rastúce a prosperujúce – Ingrid Kušniráková
✹ Na ceste od provincie k metropole – Elena Kurincová
✹ Socialistická Bratislava – Petra Hanáková, Elena Kurincová
✹ Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy (základné informácie o výstave)
✹ Námet a zámer výstavy
✹ Zoznam použitej literatúry
 
Autori textov:
Mgr. Petra Hanáková
PhD. PhDr. Elena Kurincová
Mgr. Ingrid Kušniráková
PhD. Mgr. Žofia Lysá
PhD., doc. Ing. Peter Pišút, PhD.
 
Recenzenti:
PhDr. Elena Mannová
CSc. PhDr. Daniel Hupko, PhD.
 
Výkonná a jazyková redaktorka: Mgr. Soňa Gregorová
Zodpovedná redaktorka: Mgr. Zuzana Palicová
Preklad do angličtiny: Mgr. Jana Levická, PhD.
 
Cover & layout: Magdaléna Scheryová
Tlač: Helbich, Brno
Náklad: 500 ks
 
V Bratislave v roku 2023 vydalo Múzeum mesta Bratislavy, 1. vydanie.
ISBN 978–80–89636–53–2

 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube