Oživené učebnice – História v kocke

 

Oživené učebnice – História v kocke

 
01.01.2019 - 01.01.1970
Podpora:
Fond na podporu umenia
Beáta Husová Martina Pavlikánová

Projekt Oživené učebnice – História v kocke (2019) je druhou etapou projektu Oživené učebnice – špeciálna interaktívna výstavná expozícia.

Prvá etapa projektu (2016 – 2017) zmapovala prvých päť vzdelávacích programov a päť publikácii – sprievodcov k vzdelávacím programom v edícii História v kocke.

Druhá etapa projektu naplnila ambície pokračovať a spracovať ďalšie dve historické témy a rozšíriť obsah špeciálnej interaktívnej výstavnej expozície Oživené učebnice. Východiskom pre ich vznik je koncepcia múzejnej pedagogiky MMB – Všetko o múzeu (2011). Nadväzuje na štátny vzdelávací program – oblasť Človek a spoločnosť, Človek a svet práce a vyučovacie predmety: vlastiveda, dejepis, občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra.  

Hlavný cieľ projektu: rozšírenie špeciálnej interaktívnej expozície Oživené učebnice o ďalšie historické témy – 20. a 30. roky 20. storočia v Bratislave cez príbeh Mimi; 18. storočie z hľadiska významu rozvoja remesiel a cechov v Bratislave Remeslo má zlaté dno. Projekt komplexne vrství históriu pomocou metodológie – pamäť miesta, vytvára nové stratégie na spoluprácu múzea a školy.

Názov projektu: Oživené učebnice – História v kocke
Číslo projektu: 19-521-01894
Obdobie: 2019
Poskytovateľ: FPU
Riešiteľ za MMB: PhDr. Beáta Husová, PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.
Ďalší účastníci projektu: Mgr. Marta Janovíčková, Mgr. Zuzana Francová – odborní garanti publikácii z historického hľadiska; Mgr. Mária Števková, Mgr. Milica Matejková – jazyková a redakčná úprava textov; Mgr. art. Maroš Schmidt – ilustrácie; ;  Mgr. art. Ondrej Jób, grafický dizajn publikácii; Ľudmila Mišurová, Mgr. Art. Majo Lukáč, Sylvia Sternmüllerová – fotografie; Marta Bukovčáková – skenovanie dokumentov; Mgr. Ján Kúkel – skenovanie archívnych dokumentov

Predpokladané a realizované výstupy:
Vydanie dvoch neperiodických publikácií v edícii História v kocke
tematicky viazaných na zbierkové predmety v depozitároch a múzeách MMB:
Husová, Beáta: Príbeh Mimi
Pavlikánová, Martina: Remeslo má zlaté dno.
Oživené učebnice – rozšírenie špeciálnej interaktívnej výstavnej expozície Oživené učebnice  o magnetické makety k dvom ďalším vzdelávacím programom: Príbeh Mimi a Remeslo má zlaté dno.
Odborný seminári Oživené učebnice ako interaktivita v edukačnom procese – k projektu Oživené učebnice – História v kocke, zhodnotenie a prezentácia projektu v s spolupráci s RP MPC v Bratislave, 28. 1. 2020.

 

Pozrite si tiež

Video
Gallery
Zobraziť galériu
Publikácie
#MuzeumMestaBratislavy

Hlavný partner