Poslanie múzea

Poslanie múzea

Múzeum mesta Bratislavy dokumentuje a prezentuje dejiny mesta

Múzeum mesta Bratislavy je zbierkotvornou, vedeckovýskumnou a kultúrno-vzdelávacou organizáciou v oblasti múzejných činností pre územie mesta Bratislava, hlavného mesta SR. Hlavným poslaním múzea je na základe prieskumu a vedeckého výskumu nadobúdať, odborne spravovať, vedecky zhodnocovať, využívať a sprístupňovať verejnosti múzejnú zbierku hmotných dokladov a vytvárať vedomostný systém o histórii hlavného mesta SR.

Predmet hlavnej činnosti múzea

Nadobúdanie predmetov kultúrnej hodnoty a systematické budovanie zbierkového fondu ako súčasti kultúrneho dedičstva mesta Bratislava, hlavného mesta SR.
Zabezpečovanie odbornej správy zbierkových predmetov prostredníctvom odbornej evidencie, vedeckého výskumu a odbornej ochrany.
Sprístupňovanie výsledkov zbierkotvornej i odbornej činnosti prostredníctvom expozícií a výstav, vydavateľskej, publikačnej a prezentačnej činnosti.
Realizovanie výstav a vystavovanie exponátov iných právnických osôb a fyzických osôb zo Slovenskej republiky i zo zahraničia.
Realizovanie popularizácie zbierkového fondu a výsledkov odbornej činnosti aj formou neformálneho vzdelávania, uskutočňovaním verejných podujatí – odborných prednášok, programov, workshopov, konferencií, seminárov a audiovizuálnej činnosti.  
Vedenie osobitnej odbornej knižnice a dokumentácie pre ďalšie využívanie a prezentovanie múzejných zbierok.
Zabezpečovanie distribúcie, predaja a obchodnej činnosti s produktmi múzejnej činnosti doma i v zahraničí. Môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec predmetu svojej hlavnej činnosti v rozsahu a za podmienok stanovených osobitnými opatreniami zriaďovateľa.
Nadväzovanie priamych vzťahov s inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sa podieľajú na ochrane kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike i v zahraničí.
Nádvorie Starej radnice
Nádvorie Starej radnice
Pohľad na Múzeum dejín mesta Starú radnicu z Primaciálneho námestia
Pohľad na Múzeum dejín mesta Starú radnicu z Primaciálneho námestia
Pohľad na Múzeum dejín mesta Starú radnicu z Hlavného námestia
Pohľad na Múzeum dejín mesta Starú radnicu z Hlavného námestia

 

  • Zriaďovateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
  • Právna forma: príspevková organizácia
  • Štatutárnym orgánom je riaditeľ
  • Vnútorné vzťahy upravuje organizačný poriadok

 

 

Prevziať

Zriaďovacia listina
PDF
Organizačná štruktúra
PDF
Sprístupnenie informácií
PDF