01.12.2022 - 31.12.2023
Doprajte sebe alebo svojim blízkym hodnotu na celý rok. Nové permanentky vám umožnia vstup do všetkých expozícií a objektov Múzea mesta Bratislavy počas celého roka, na jeden alebo dva dni.

OBJAVUJ MMB // NOVÉ PERMANENTKY V PREDAJI

Cestujte späť v čase, spoznávajte históriu a kultúru, odfoťte sa na známych miestach a objavujte všetko, čo MMB ponúka. Stačí si len vybrať. S novými permanentkami objavujú domáci aj turisti!

Ročná permanentka v dvoch verziách (pre jednu alebo dve osoby) vám umožní navštíviť všetky naše múzeá toľkokrát, koľkokrát budete chcieť! Permanentku pre jednu osobu nájdete vo variantoch: 48 hodín alebo 24 hodín. Denná vstupenka vás bude sprevádzať po miestach Starého Mesta, dvojdňová vás povedie aj do mestských častí Devín a Rusovce.

✹ ✹ ✹

Nové permanentky nájdete v predaji na pokladnici Starej radnice a Apponyiho paláca.

Vybrať si môžete zo 4 typov permanentiek:

 

365 (12-mesačná vstupenka) pre 1 osobu // 24,00 €

✹ Karta s vlastným identifikačným číslom je neprenosná a platí iba s preukazom totožnosti jej majiteľa/ky. Zaručuje bezplatný vstup pre 1 osobu. Neplatí na špeciálne podujatia organizované v MMB. Platnosť karty je 12 mesiacov a platí vždy do konca kalendárneho mesiaca.

 

365 (12-mesačná vstupenka) pre 1+1 // 36,00 €

✹  Karta s vlastným identifikačným číslom je neprenosná a platí iba s preukazom totožnosti jej majiteľa/ky. Zaručuje bezplatný vstup pre 2 osoby. Neplatí na špeciálne podujatia organizované v MMB. Platnosť karty je 12 mesiacov a platí vždy do konca kalendárneho mesiaca.

 

Vstupenka do všetkých objektov MMB (vrátane Hradu Devín a Antickej Gerulaty) platná 48 hodín // 17,00 €

✹ Karta s vlastným identifikačným číslom je neprenosná. Zaručuje bezplatný vstup pre 1 osobu. Neplatí na špeciálne podujatia organizované v MMB. Vstupenka platí 48 hodín od momentu zakúpenia.

 

Vstupenka do všetkých objektov MMB v Starom Meste (s výnimkou Hradu Devín a Antickej Gerulaty) platná 24 hodín // 14,00 €

✹  Karta s vlastným identifikačným číslom je neprenosná. Zaručuje bezplatný vstup pre 1 osobu. Neplatí na špeciálne podujatia organizované v MMB. Vstupenka platí 24 hodín od momentu zakúpenia.

 

✹ ✹ ✹

Lokality MMB – Apponyiho palác, Expozícia dejín mesta v Starej radnici, Pamätný dom J. N. Hummela a Hrad Devín ostávajú otvorené celoročne.

Na jar 2023 otvárame expozície a lokality: Antická Gerulata, Múzeum hodín a Múzeum farmácie.

 

–––––––––––––––––––––––––––––

Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom predaja vstupeniek na meno

V súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) Múzeum mesta Bratislavy poskytuje informácie:

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Radničná 1, 815 18 Bratislava

tel.: +421 259 100 812, email: mmba@bratislava.sk

Zodpovedná osoba: zodpovednaosobammb@bratislava.sk

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Múzeum mesta Bratislavy spracúva osobné údaje za účelom:

  • Účel: Vystavovanie, predaj a uplatňovanie vstupeniek na meno dotknutej osoby.
  • Právny základ: Zmluvný vzťah podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade vstupeniek, ktoré sa vydávajú na meno, je prevádzkovateľ oprávnený overiť totožnosť osoby, ktorá predloží vstupenku pri vstupe do múzea, a to nahliadnutím do dokladu totožnosti dotknutej osoby; osobné údaje z dokladu totožnosti sa nezaznamenávajú.
  • Príjemcovia: Osobné údaje sa neposkytujú, pokiaľ zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí súhlas.
  • Doba uchovávania: Na dobu dvoch kalendárnych rokov.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne spracúvané.

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje a prevádzkovateľ takýto prenos nezamýšľa vykonávať. Múzeum mesta Bratislavy nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie.

 

Práva dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom a informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov, právo na prenosnosť, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov. Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených vyššie.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.

Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube