Mgr. Katarína Harmadyová

Krátky profil:

Mgr. Katarína Harmadyová, PhD. absolvovala v roku 2002 odbor archeológia-história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a v roku 2010 obhájila na rovnakej univerzite doktorát z archeológie. Ešte pred ukončením magisterského štúdia nastúpila do Múzea mesta Bratislavy, kde má na starosti archeologické zbierky z Bratislavy a Devína. Venuje sa publikačnej a prezentačnej činnosti, najmä o hrade Devín. Je autorkou viacerých výstav, článkov a štúdií, zostavovateľkou zborníkov Hrad Devín 1913-2013 (2015) a Devín Veroniky Plachej (2017).


Odpovede na otázky:


Odkedy pracuješ v MMB?

Od 1. júna 2001, ale na archeologickom výskume na hrade Devín, ktorý viedla viac ako štyri desaťročia pani PhDr. Veronika Plachá, som sa zúčastňovala už od roku 1992. Takže som v MMB viac-menej inventár.

Čo máš na svojej práci najradšej?

Asi pestrosť. Moja práca je pomerne rozmanitá, okrem práce v teréne na archeologickom výskume je to samozrejme aj dokumentácia, práca s múzejnými zbierkami, publikačná činnosť, účasť na konferenciách, tvorba výstav a expozícií, práca na projektoch. Ale keďže mám od roku 2007 na starosti aj vedenie hradu Devín, tak je to tiež komunikácia s ľuďmi, množstvo stretnutí kvôli kultúrnym alebo „menej kultúrnym“ podujatiam na hrade a tiež rokovania v súvislosti s obnovou, prezentáciou, ochranou a starostlivosťou o túto výnimočnú pamiatku. Takže každý deň je iný, ak si ho aj naplánujem, často mi ho niečo alebo niekto úplne zmení.

Čo pokladáš za svoj najväčší profesionálny úspech?

Všeobecne nemám rada superlatívy a túto otázku, ktorú archeológovia dostávajú pomerne často. Niekedy pre nás to „naj“ predstavuje obyčajný hlinený črep, ktorý nám môže pomôcť objasniť súvislosti. Ale v posledných rokoch sa na hrade Devín realizovalo viacero väčších projektov, či už išlo napr. o rozsiahlu rekonštrukciu nádvoria stredného hradu alebo obnovu horného hradu. Boli samozrejme spojené s väčšími archeologickými výskumami, počas ktorých sa nám podarilo rozšíriť poznatky o osídlení aj týchto častí hradu. Napr. na hornom hrade, výrazne zničenom rozsiahlymi deštrukčnými zásahmi (1809, 1896, 1921), sme nečakane objavili zvyšky veže z konca 13. storočia. Pri posledných výskumoch sme odkryli viaceré uzavreté nálezové celky (ktoré sú na hrade kvôli kontinuálnemu osídleniu pomerne vzácne) z doby rímskej alebo včasného stredoveku. Teším sa na spracovávanie týchto výskumov a dúfam, že budem mať čas ich aj publikovať v odbornej literatúre, ale tiež v „zrozumiteľnej“ podobe pre širšiu verejnosť.

Čo považuješ na svojej práci za najzložitejšie?

Asi to, že sa nemôžem naplno venovať iba archeologickému výskumu a prezentácii jeho výsledkov, keďže veľa svojho času venujem prevádzke a chodu hradu so všetkým, čo k tomu patrí, t. j., prevádzkovo-technickým, personálnym a organizačným záležitostiam. Akýkoľvek výskum bez publikovania výsledkov je nedokončený. Takže to vnímam ako dlh voči hradu Devín.

Ako prežívaš prítomnosť 21. storočia?

Skoro rovnako ako 20., len s tým rozdielom, že v tom minulom som prežila bezstarostné detstvo a mladosť a v 21. hlavne pracujem.

Kresebná dokumentácia objektu z doby laténskej
Kresebná dokumentácia objektu z doby laténskej
S pani Dr. V. Plachou na hornom hrade v roku 2017
S pani Dr. V. Plachou na hornom hrade v roku 2017
Vyberanie objektu z 9. storočia
Vyberanie objektu z 9. storočia