28.02.2022
* finálny termín prihlásenia príspevkov
Faustova sieň, Stará radnica
(alternatíva – online aplikácia Zoom)

viera.majchrovicova@bratislava.sk
+421 2 5910 0839

OZNAM

Prihlásiť svoj príspevok spojený s osobnosťou Dr. Ovídia Fausta (životom a dielom) je možné do 28. februára 2022 na adrese: viera.majchrovicova@bratislava.sk (prosíme o zaslanie anotácie v rozsahu 10 riadkov). Rozsah referátu: max. 20 min.
Organizátori po skončení konferencie plánujú vydať zborník príspevkov. Príspevky podliehajú schváleniu programovým výborom.

Múzeum mesta Bratislavy, Archív mesta Bratislavy, Západoslovenské múzeum v Trnave plánujú 13. — 14. septembra 2022 usporiadať odbornú konferenciu pri príležitosti 50. výročia úmrtia Dr. Ovídia Fausta (1896 — 1972).

Dr. Ovídius Faust – významná osobnosť dejín Bratislavy, zamestnanec mestského archívu, neskôr Mestského múzea. Bol poprednou osobnosťou Vedeckých ústavov mesta Bratislavy, ktoré vznikli spojením archívu, knižnice a múzea v roku 1923. Vo svojej praxi sa zaslúžil o dokumentovanie Bratislavy a jej okolia, známa je jeho zberateľská, publikačná i edičná činnosť. Od roku 1955 pracoval v dnešnom Západoslovenskom múzeu v Trnave, kde dokumentoval umelecko-historické pamiatky Západoslovenského kraja.

Napriek životným peripetiám súvisiacim s jeho nemeckou národnosťou a prácou počas vojnovej Slovenskej republiky ho múzejná i kultúrna obec všeobecne považovala za skúseného odborníka a za svoju prácu získal i viaceré ocenenia. Svoju pozostalosť o. i. venoval aj dnešnému Múzeu mesta Bratislavy.


Základ obsahu konferencie tvoria avizované príspevky na témy:

 1. Faustovské akvizície v archíve a v knižnici AMB
 2. Cesta Ovídia Fausta do archívu a jeho kariérny vzostup
 3. Profil Ovídia Fausta ako archivára / Archív mesta Bratislavy za Ovídia Fausta
 4. Kariérny pád Ovídia Fausta
 5. Pôsobenie Ovídia Fausta v Krajskom múzeu v Trnave
 6. Druhostupňová evidencia zbierkového fondu bývalého Krajského múzea v Trnave Dr. Ovídiom Faustom v rokoch v rokoch 1955 – 1969
 7. Výtvarné diela v pozostalosti Dr. Ovídia Fausta
 8. Pamätník grófa Jozefa Zichyho z pozostalosti Ovídia Fausta
 9. Fotograf – otec a syn Faustovci
 10. Analýza pozostalosti Ovídia Fausta v MMB
 11. Staré tlače a rukopisy v súkromnej knižnej zbierke Ovídia Fausta
 12. Bibliografia článkov a kníh Ovídia Fausta
 13. Krajský archivár Ovídius Faust

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube