20.04.2024 - 03.06.2024
Jedno múzeum, osem rôznych lokalít. Myslíš, že ich všetky zozbieraš? Objavuj lokality Múzea mesta Bratislavy a v každej, ktorú navštíviš, si nezabudni vypýtať pečiatku.

Pravidlá súťaže „ZOZBIERAJ SI MÚZEUM“.

Pravidlá súťaže „ZOZBIERAJ SI MÚZEUM“.

1. Usporiadateľ Súťaže:
Usporiadateľom Súťaže „ZOZBIERAJ SI MÚZEUM“ (ďalej len „Súťaž“) je príspevková organizácia Hl. mesta SR Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy so sídlom Radničná 1, 815 18 Bratislava, IČO: 00179744, DIČ: 2020801761 (ďalej len „Usporiadateľ“).
Súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook alebo Instagram. Účastník Súťaže si je vedomý, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi Súťaže. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Trvanie Súťaže:
Súťaž sa uskutoční v dňoch 20. 4. 2024 – 3. 6. 2024.

3. Účastníci Súťaže:
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky;
  • ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dovŕšila 18. rok života;
  • odovzdá súťažnú mapu so všetkými potrebnými pečiatkami, ručným podpisom a kontaktnými údajmi na pokladnici v Starej radnici;
  • odovzdá súťažnú mapu v rozmedzí od 20. 4. do 3. 6. 2024;
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.
    (ďalej len „Účastník súťaže”)

Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa, ako aj spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto súťaže, vrátane ich zamestnancov.

4. Zaradenie do Súťaže:
Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý

Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť iba jedenkrát.
Usporiadateľ vyžrebuje spolu 3 víťazov.

Úplné znenie súťaže:
Jedno múzeum, osem rôznych lokalít. Myslíš, že ich všetky zozbieraš? Objavuj lokality Múzea mesta Bratislavy a v každej, ktorú navštíviš, si nezabudni vypýtať pečiatku.

V losovaní budú vybrané tri osoby, ktoré obdržia 4x vstupenku MMB_24. Táto vstupenka je platná počas jedného celého dňa a nadobúda platnosť po riadnom uvedení dátumu a času jej prvého použitia, ako aj označenia na pokladnici Múzea mesta Bratislavy.

Zapojiť do súťaže je možné od 20. 4. 2024 do 3. 6. 2024.

5. Žrebovanie:
Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 4. 6. 2024 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, 3 výhercov.

6. Výhra:
Usporiadateľ odovzdá trom výhercom nasledovnú výhru: 4x vstupenka MMB_24.

7. Oznámenie výhry + spôsob odovzdania výhry
Výherca bude informovaný o svojom víťazstve prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na súťažnej mape, ktorú odovzdal na pokladnici v Starej radnici.  V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 72 hodín, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude odovzdaná v Múzeu mesta Bratislavy so sídlom Radničná 1, 815 18 Bratislava alebo bude doručená výhradne na adresu v Slovenskej republike. Usporiadateľ a výherca sa na jednom z týchto spôsobov vzájomne dohodnú.

8. Osobné údaje:
Odovzdaním súťažnej mapy spolu s kontaktnými údajmi udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu dvoch mesiacov odo dňa začiatku súťaže. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.

Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na https://muzeumbratislava.sk/dokumenty#gdpr.

9. Dane:
Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Osobitné ustanovenia:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na webovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke Usporiadateľa.
Neznalosť ustanovení týchto Pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas trvania Súťaže.

 

V Bratislave 19. 4. 2024

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube