Vyšiel zborník venovaný Jankovi Jesenskému a Jozefovi Gregorovi Tajovskému
Daniel Hupko

V závere roka 2020 vydalo Múzeum mesta Bratislavy obsažný zborník venovaný Jankovi Jesenskému a Jozefovi Gregorovi Tajovskému, dvom popredným osobnostiam kultúrneho života Bratislavy medzivojnového obdobia. Janko Jesenský i Jozef Gregor Tajovský, významní slovenskí spisovatelia, o ktorých dielach sa učí na základných i stredných školách, sú spätí nielen s mestom, ale aj s jeho múzeom – MMB spravuje osobnú i umeleckú pozostalosť Janka Jesenského, ktorú do svojej správy získalo ešte v roku 1958 od vtedajšieho Slovenského múzea (dnes Slovenské národné múzeum), a vo svojich zbierkach ochraňuje i pamiatky späté s manželmi Gregorovcami – spisovateľským párom Jozefom Gregorom Tajovským a Hanou Gregorovou.

V roku 2019, pri príležitosti 145. výročia narodenia J. Jesenského a J. G. Tajovského, MMB usporiadalo vedeckú konferenciu s názvom Janko V závere roka 2020 vydalo Múzeum mesta Bratislavy obsažný zborník venovaný Jankovi Jesenskému a Jozefovi Gregorovi Tajovskému, dvom popredným osobnostiam kultúrneho života Bratislavy medzivojnového obdobia. Janko Jesenský i Jozef Gregor Tajovský, významní slovenskí spisovatelia, o ktorých dielach sa učí na základných i stredných školách, sú spätí nielen s mestom, ale aj s jeho múzeom – MMB spravuje osobnú i umeleckú pozostalosť Janka Jesenského, ktorú do svojej správy získalo ešte v roku 1958 od vtedajšieho Slovenského múzea (dnes Slovenské národné múzeum), a vo svojich zbierkach ochraňuje i pamiatky späté s manželmi Gregorovcami – spisovateľským párom Jozefom Gregorom Tajovským a Hanou Gregorovou.

V roku 2019, pri príležitosti 145. výročia narodenia J. Jesenského a J. G. Tajovského, MMB usporiadalo vedeckú konferenciu s názvom Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský: pramene – dimenzie – reflexia, ktorá pripomenula osudy týchto literátov i ich rodín. Vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia mohlo múzeum vydať rovnomenný recenzovaný konferenčný zborník.

MMB sa snaží, aby publikácie z jeho produkcie boli nielen obsahovo hodnotné, ale i vizuálne atraktívne a knihársky poctivo spracované. Autorom grafického spracovania zborníka je grafický dizajnér Mgr. art. Peter Nosáľ, tlač a knihárske práce zrealizovala tlačiareň DEVIN printing house. Autorom ilustrácie na obálke je akad. mal. Stano Lajda.

Zostavovateľom zborníka je PhDr. Daniel Hupko, PhD., kurátor literárnych zbierok MMB, úlohy recenzentov sa zhostili renomovaní vedci: literárny vedec prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc. a historici prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. a Mgr. Lukáš Krajčír, PhD.

Obsah zborníka tvorí 17 vedeckých štúdií a statí, ktorých autormi sú významní slovenskí historici a literárni vedci, ale i kurátori a odborní pracovníci pamäťových inštitúcií, ktoré spravujú pamiatky viažuce sa k rodinám Jesenských a Gregorovcov: okrem MMB, z ktorého do zborníka prispeli dvaja jeho pracovníci – kurátori PhDr. Elena Kurincová a PhDr. Daniel Hupko, PhD., ide o zástupcov Štátnej vedeckej knižnice – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici a Slovenskej národnej knižnice – Literárneho múzea a Slovenskej národnej knižnice – Literárneho archívu v Martine.

Zborník - Janko Jesenský a Jozeg Gregor Tajovský
Zborník - Janko Jesenský a Jozeg Gregor Tajovský
Zborník Janko Jesenský a Jozeg Gregor Tajovský - Obsah
Zborník Janko Jesenský a Jozeg Gregor Tajovský - Obsah
Zborník Janko Jesenský a Jozeg Gregor Tajovský - Obsah
Zborník Janko Jesenský a Jozeg Gregor Tajovský - Obsah

Zborník vyšiel v roku 2020, v ktorom uplynulo 80 rokov od smrti J. G. Tajovského a 75 rokov od smrti J. Jesenského. MMB si vydaním zborníka pripomína významné výročia spojené s osobnosťami slovenských i bratislavských dejín, ktorých predmety vo svojom zbierkovom fonde opatruje ako súčasť svojho „rodinného striebra“.

Zborník bude po otvorení MMB pre verejnosť možné zakúpiť v pokladni Múzea dejín mesta (Stará radnica) a v pokladni Múzea historických interiérov (Apponyiho palác).

Prevziať

Výťah zo zborníka