Zbierka fotografií

 
 

Fotografie

Fotografia ako nový druh vizuálneho umenia sa začala rozvíjať v polovici 19. storočia. V zbierkach je zastúpená tvorba bratislavských ateliérov od druhej polovici 19. storočia do konca 40. rokov 20. storočia.

Fotografia ako nový druh vizuálneho umenia  sa začala rozvíjať v polovici 19. storočia. Vtedajšie bratislavské Mestské múzeum dokumentovalo fotograficky svoje expozície a zbierky síce už od 90. rokov 19. storočia, ale systematickejšie sa pristupuje k fotografickej dokumentácii zbierok, expozícií ale aj pamiatok mesta až v medzivojnovom období.  Prispelo k tomu vytvorenie fotografického ateliéru pri Vedeckých ústav mesta Bratislavy v roku 1926.  Organicky samostatne sa začala zbierka historickej fotografie  formovať v roku 1973.  

Základom zbierky sa stala ateliérová  fotografia, predovšetkým tvorba bratislavských ateliérov od druhej polovici 19. storočia do konca 40. rokov 20. storočia. Menej je zastúpená autorská fotografia, ktorá  chronologicky prechádza aj do obdobia druhej polovice 20. storočia (Josef  Hofer, Karol Plicka, Ester Plicková, Artur Otto Zinser). Cielene sa začal dokumentoval stavebný vývoj mesta, zanikajúca architektúra, umelecké pamiatky, osobnosti a udalosti spojené s mestom. Predurčilo to žánrovú pestrosť: zastúpenie tak v zbierke majú portrét (v celej variabilite individuálnych  a skupinových), fotografická veduta (scenéria mesta a jeho okolia, jednotlivé architektonické pamiatky), ale aj reportážna fotografia.  Reprodukovateľnosť fotografie závisela od jej technického vyhotovenia, ktoré prechádzalo permanentným vývojom.

V zbierkach múzea s nachádza jeden exemplár dagerotypie viedenskej proveniencie, ferotypia zo zbierky Emila Manu a kalotypia na slanom papieri  (pohľad na Kapucínsku ulicu). Ide o fotografický unikát a najstaršie fotografické zobrazenie mesta Prešporok. Pre obdobie do polovice 20. storočia prevažujú sklené negatívy, albumínová, kolódiová a želatinová fotografia. Podľa formy zachovania  fotografií okrem klasických cabinet carte a cabinet visit sa zbierka vyznačuje variabilitou ich  adjustovania: albumy, tablá, pamätné kazety a rôzne formy paspartovania a rámovania.

Chromofotografia portrét dámy,  autor E. N. Kozics (1829 – 1874), okolo 1866
Chromofotografia portrét dámy, autor E. N. Kozics (1829 – 1874), okolo 1866
 Svadobný portrét, autor Ede Kozics  (1874 – 1933), 1907
Svadobný portrét, autor Ede Kozics (1874 – 1933), 1907
Busta F. X. Messerschmidta, autor Josef  Hofer (1883 – 1967), po 1928
Busta F. X. Messerschmidta, autor Josef Hofer (1883 – 1967), po 1928

Výnimočné postavenie má v zbierke fotografický ateliér Kozics, ktorý v Bratislave pôsobil v rokoch 1854 – 1926/29. Múzeum mesta Bratislavy vlastní najväčšiu zbierku jeho fotografií v inštitucionálnom prostredí (viac ako 1200 jednotlivín) a spravuje aj súbor jeho chromofotografií (30 exemplárov), ktorý je kolekciou stredoeurópskeho významu z etapy  experimentovania kolorovania fotografie.

Galéria
Zobraziť galériu
#MuzeumMestaBratislavy