Zbierka najnovších dejín

 
 

Najnovšie dejiny

Skupiny zbierkových predmetov dokumentuje politický, hospodársky, spoločenský a kultúrny život v meste zameraných na rôzne tematické skupiny. Po roku 1990 sa zbierka zameriava na verejný priestor mesta.

Konštituovanie zbierky najnovších dejín  po roku 1961 prebiehalo etapovite  a sprevádzala ho značná neujasnenosť jej koncepcie – pôvodne malo ísť len o zbierku dokumentujúco obdobie socializmu. Po zásadnej  spoločenskopolitickej zmene v roku 1989 sa záber zbierky rozšíril - jej chronológia zasahuje až do súčasnosti. Cieľom je dokumentovať politický hospodársky, spoločenský a kultúrny život  v meste. Počas tvorby zbierky sa vyprofilovali neproporčné tematické skupiny. Zastúpenie majú pozostalosti osobností, ktoré sú typológiou predmetov (fotografie, diplomy, legitimácie, vyznamenania, osobné predmety a iné) zasadené do širších  politických a spoločenských súvislostí.

Jubilejná deklarácia SNR, pozostalosť Karola Šmidkeho, 1948
Jubilejná deklarácia SNR, pozostalosť Karola Šmidkeho, 1948
Brigádnický preukaz Paľa Bielika zo stavby Oravskej priehrady, 1949
Brigádnický preukaz Paľa Bielika zo stavby Oravskej priehrady, 1949
Diplom k vyznamenaniu Rad práce udelený Mestskému múzeu Bratislava, 1968
Diplom k vyznamenaniu Rad práce udelený Mestskému múzeu Bratislava, 1968

Ide o politika a ministra Vladimíra Clementisa (1902 – 1952), predsedu SNR Karola Šmidkeho (1897 – 1952), básnika Laca Novomeského (1904 –1976), režiséra Paľa Bielika (1910 – 1983), kameramana Karola Kršku (1920 – 1989) a filmára Vladimíra Bahnu (1914 – 1977).

Unikátom vo vzťahu k správe mesta je originál zlatej primátorskej reťaze od Ladislava Snopka z roku 1973. Osobitná skupina artefaktov, pestrá aj variabilitou predmetov, sa viaže k bojom za druhej svetovej vojny, oslobodzovaniu Bratislavy a protifašistickému odboju. Typologicky sú zastúpené výstroj a výzbroj, uniformy príslušníkov slovenskej a sovietskej armády, rozmnožovacie stroje,  dokumentačný a fotografický materiál, vyznamenania a medaile. Dokumentácia obdobia reálneho socializmu v zbierkach múzea predovšetkým ideologizovala a propagovala režim. Priemyselné, dopravné, komunálne, stavebné, kultúrne ale aj športové inštitúcie mesta dokumentujú  odznaky, vlajočky, štandardy podnikových súťaží a iný propagačný materiál. Zastúpenie v zbierke majú aj najvyššie československé štátne vyznamenania –  Zlatá hviezda hrdinu ČSSR, Zlatá hviezda hrdinu socialistickej práce, Rad Klementa Gottwalda za budovanie socialistickej vlasti a Rad práce. Každoročne odohrávané rituály sviatkov socializmu – oslavy 1. a 9. mája, Víťazného februára, osláv vzniku komunistickej strany, konferencií a zjazdov masových organizácií (napr. pionierskej organizácie, Zväzarmu, Socialistického zväzu mládeže a iných) – dokumentujú vlajočky, odznaky a pamätné šatky, ktoré poskytujú ukážku symboliky režimu. V zmenených spoločenských pomeroch (po roku 1990) sa začala zbierka cielene  zameriavať na verejný priestor mesta (napr. pouličné transparenty, materiály z celoštátnych i komunálnych volieb, summit Busch – Putin). 

Galéria
Zobraziť galériu
#MuzeumMestaBratislavy