Zbierka nálezov z lokality Rusovce

Nálezy z archeologických výskumov Rusovce
Nálezy z archeologických výskumov Rusovce

Nálezy z archeologických výskumov z lokality Rusovce

Zbierku tvoria archeologické nálezy z lokality rímskeho kastela Gerulata v Rusovciach, ktorý bol sprístupnený v roku 1888.

Mimoriadnou súčasťou zbierky je i súbor kamenných výtvarných diel – votívnych oltárov s nápismi – a sepulkrálnych pamiatok s bohatou figurálnou i rastlinnou výzdobou.
Najdôležitejšou a najrozsiahlejšou časťou zbierky sú artefakty z doby rímskej, ktoré súvisia s vojenským charakterom osídlenia Gerulaty. Zbrane a výzbroj predstavujú aktívne i pasívne časti zbroje. Významnými predmetmi sú celý gladius pompejského typu, fragmenty dýk v bronzovej pošve, dolabru – sekeromotyku, bronzová slávnostná prilba typu Guisborough s rytou a plnoplastickou výzdobou.

Prakové gule
Prakové gule
Zoomorfná bronzová spona – jazdec na koni
Zoomorfná bronzová spona – jazdec na koni
Kamenná polychrómovaná doska s Daidalom a Ikarom
Kamenná polychrómovaná doska s Daidalom a Ikarom

Medzi unikátne predmety zaraďujeme fragment vojenského diplomu vystaveného za cisára Hadriána pre vojaka hornopanónskej armády a fragment odlievacej formy je znakom stanice štátnej poštovej dopravnej služby v Gerulate. Prítomnosť konkrétnych vojenských oddielov dokladajú aj tehly s kolkami, medzi ktorými vyniká kolok cannanefatských jazdcov, prvý a jediný. Medzi nálezmi vynikajú aj šperky ako významná súčasť výzdoby tela a odevu – z ozdôb hlavy sú to kostené ihlice, náhrdelníky z perál rôznych tvarov a materiálu ako sklo, sklenená pasta, jantár, koral, kosť. Ozdoby končatín sú zastúpené hlavne náramkami a prsteňmi z bronzu, striebra, kosti, sklenenej pasty. Dokladom remeselnej špecializácie obyvateľov Gerulaty sú rôzne nástroje a náradie: svietili si kahancami, poznali kľúče, vyrábali keramiku, poznali sklársku píšťalu a vyrábali fúkané sklo. Pozoruhodný je súbor nálezov, ktorý sme získali výskumom pohrebiska z doby sťahovania národov.

 

Galéria
Zobraziť galériu
#MuzeumMestaBratislavy