Zbierka novších dejín

 
 

Novšie dejiny

Skupiny zbierkových predmetov dokumentujú rôzne aspekty mestského života: mestskú správu, politické, hospodárske a spoločenské pomery v meste v chronologickom slede rokov 1850 – 1945.

Konštituovanie zbierky novších dejín vzniklo po prehodnotení a novej klasifikácie zbierkového fondu po roku 1961. Postupne vnútornou diferenciáciou  sa vytvorili jednotlivé súbory – skupiny zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú rôzne aspekty mestského života: mestskú správu, politické, hospodárske a spoločenské pomery v meste v chronologickom slede rokov 1850 – 1945. Správu mesta vo väzbe na meniace sa štátne zriadenia zastupujú v zbierke  predovšetkým mestské symboly zástavy, znaky, pečatidlá a primátorka reťaz.

Pečatidlo s miniatúrou pomníka Márie Terézie, Móric Weinstabl, 1897
Pečatidlo s miniatúrou pomníka Márie Terézie, Móric Weinstabl, 1897
Mestská zástava, 1896
Mestská zástava, 1896
Reťaz primátora mesta, 1941
Reťaz primátora mesta, 1941

Politické pomery v období monarchie dokumentujú predmety ikonografického a pamiatkového charakteru (návštevy panovníka, odhaľovanie pomníkov a pod.). Politický systém  prvej republiky a vojnovej Slovenskej republiky podobne zastupujú základné zákony, symboly znaky, alebo busty významných osobnosti, ikonografia jubileí udalosti a významných osobností spojených s týmito režimami (oslavy štátnosti, vojenské prehliadky). Nezanedbateľnú časť zbierky tvorí dokumentácia pôsobenia významných prešporských rodín v meste (napr. Jurenák, Fischer, Scherz, Palugyay, Munker), ktorí patrili k mestským elitám. Spoločenský život mesta – každodennosť obyvateľov vo verejnom priestore (kaviarne, korzo, cukrárne, divadlá, plesy, koncerty, bály) našiel odraz v skladbe predmetov (napr. fotografie, pozvánky, letáky, programy,  výbava zariadení  a pod.) Zároveň je dokladom pestrej etnickej, náboženskej  sociálnej heterogenity mesta. Významným fenoménom  kultúrneho života mesta boli spolky. Ich početnosť, rôznorodosť foriem aktivít, festivity a obradový život zanechal v zbierke rozsiahle súbory predmetov (odznaky, stuhy, šerpy, zástavy, legitimácie, diplomy, pokály kokardy, tablá). Variabilitou sa vyznačuje podobne aj   typológia predmetov spojených s dokumentáciou obchodu (súčasti zariadenia, pomôcky, obalový materiál, reklama) a živností (výučné listy, vysvedčenia, slávnostné  členské tablá, diplomy, medaile ocenení, výrobky, prípadne nástroje). Dokumentácia priemyslu v meste je doložená v zbierke niekoľkými finálnymi produktami, ikonografickými materiálom (fotografie objektov, zariadení, zamestnancov), modelmi  a reklamnými artefaktami (propagačné pohľadnice, cenníky, brožúry, ocenenia z hospodárskych výstav konaných v meste koncom 19. storočia a z medzivojnového obdobia z Dunajských veľtrhov).

Galéria
Zobraziť galériu
#MuzeumMestaBratislavy