Zbierka remesiel, úžitkového a výtvarného umenia

 
 

Umelecké remeslá, úžitkové a výtvarné umenie

Skupinu zbierkových predmetov tvoria práce umeleckých remeselníkov továrensky zhotovené predmety až po artefakty úžitkového umenia a diela výtvarného umenia od 18. po 20 storočie.

Jedna z najväčších zbierok múzea začala vznikať už od jeho založenia (1868). Zahŕňa veľmi širokú škálu predmetov – od výrobkov umeleckých remeselníkov rôzneho zamerania cez továrensky zhotovené predmety (umelecký priemysel) až po artefakty úžitkového umenia a diela výtvarného umenia. Prevažná väčšina objektov pochádza z časového rozpätia od druhej polovice 18. storočia až do polovice 20. storočia.
K najpočetnejším súčastiam zbierky patrí keramika, najmä fajansa, ale aj hrnčina, kamenina, porcelána tiež kachle a kachlice. Kolekcia skla je rozmanitá z hľadiska typológie i výzdobných techník. Nachádzajú sa v nej výrobky stredoeurópskej, českej ale aj slovenskej proveniencie, najmä z 19. storočia.
Súbor historických hodín patrí k najväčším na Slovensku. Dokumentuje širokú škálu hodinárskych výrobkov s dôrazom na predmety bratislavskej proveniencie.
Najstaršie zlatnícke práce pochádzajú z obdobia baroka, najpočetnejšie profánne striebornícke práce z časového rozpätia od poslednej tretiny 18. až do prvej tretiny 20. storočia.
Pomerne početné sú súbory príborov a šperkov. Veľmi rozmanitú skupinu tvoria výrobky z kovov. K najstarším patria neskorogotické mosadzné misy a stredoveké kovania z knižných väzieb. Početná je zbierka úžitkového cínu. Kolekcia kováčsko-zámočníckych prác pochádza z časového rozpätia od 15. do 20. storočia.

Nádoba na vodu, habánska fajansa, 1657
Nádoba na vodu, habánska fajansa, 1657
Dvere so zložitým zámkovým mechanizmom, kované a zlátené železo, oceľ,  Bratislava – Stará radnica, 2. polovica 16. storočia
Dvere so zložitým zámkovým mechanizmom, kované a zlátené železo, oceľ, Bratislava – Stará radnica, 2. polovica 16. storočia
Dvere so zložitým zámkovým mechanizmom, kované a zlátené železo, oceľ,  Bratislava – Stará radnica, 2. polovica 16. storočia
Dvere so zložitým zámkovým mechanizmom, kované a zlátené železo, oceľ, Bratislava – Stará radnica, 2. polovica 16. storočia

Od 70. rokov 20. storočia sa vytvárala v nadväznosti na prestavby a najmä asanácie budov v meste. Obsahuje vývesné štíty, okenné mreže, svetlíky, ale tiež  dvere a brány, truhlice a rôzne typy zámkov a kľúčov. V zbierke sa nachádza aj súbor zvonov a ich častí.
Početné sú rôzne druhy svietidiel (svietniky, stolové petrolejové lampy, nástenné svietidlá a lustre) vytvorených v kombinácii viacerých materiálov.
Základ súboru predmetov sakrálneho charakteru tvoria akvizície z bratislavských kostolov a kláštorov. Kolekciu tvoria liturgické predmety z kovu, bohoslužobné rúcha, drevorezby, voskové plastiky, kláštorné práce z kombinovaných materiálov a relikviáre rôzneho typu.
V rámci nábytku sú zastúpené základné interiérové typy rôznych štýlov, pochádzajúce predovšetkým z bratislavských domácností, vrátane artefaktov domácej proveniencie.
Jedinečný je súbor vyrezávaných drevených medovnikárskych foriem z obdobia(1. polovica 17.– 19. storočie).
Súčasťou zbierky sú aj modrotlačové a voskové formy či profánne textílie, vrátane rozmerných paličkovaných čipiek od Eleny Holéczyovej (1906 – 1983).
Zbierky výtvarného umenia obsahuje maliarske, grafické a sochárske diela rôznych materiálov, techník a žánrov. Dominantné zastúpenie majú bratislavské pohľady prevažne dokumentačného charakteru, historické portréty a drevené sakrálne plastiky, kamenné sochy a náhrobníky.

Galéria
Zobraziť galériu
#MuzeumMestaBratislavy