Pre školy

Múzeum má budúcnosť
Primaciálne námestie 3, Bratislava, vchod z nádvoria Starej radnice
zuzana.zahradnickova@bratislava.sk,+421 259 100 827, +421 911 714 278

Pre školy

Múzeum má budúcnosť
Primaciálne námestie 3, Bratislava, vchod z nádvoria Starej radnice
zuzana.zahradnickova@bratislava.sk,+421 259 100 827, +421 911 714 278

Poďme spolu poznávať minulosť.

LEKTORSKÉ PROGRAMY

 

AKO SA BRATISLAVA STALA MESTOM?

Miesto: Expozícia dejín mesta, Stará radnica

Múzeum je otvorené celoročne.

Trvanie: 60 – 90 minút

Vhodné pre: I. a II. stupeň ZŠ, SŠ

Kľúčové slová: historické pamiatky v obci, mestská samospráva, stredoveké mesto, privilégiá, richtár, mestské voľby, súdnictvo, mestský archív, mestskí zamestnanci, korunovácie, šľachta

Aby mesto fungovalo, musí ho niekto riadiť. Tak to bolo aj v prípade mesta Bratislavy. O tom, kto má stáť na čele mesta a starať sa oň, hovorí privilégium Ondreja III. z roku 1291. Tento dokument položil základ mestskej samosprávy a určil jej pravidlá. Na komentovanej prehliadke v expozícii dejín mesta sa pozrieme do autentických priestorov, ktoré kedysi mestská rada používala. Budeme hovoriť o richtároch, o tom, ako sa riešili spory medzi obyvateľmi, o práci mestských radných a iných zamestnancoch, ale aj o tom, ako prebiehali voľby.

Výška vstupného za program sú 2€ na žiaka.

 

ANTICKÁ GERULATA

Miesto: Antická Gerulata

Múzeum je otvorené od apríla do októbra.

Trvanie: 60 minút

Vhodné pre: II. stupeň ZŠ, SŠ

Kľúčové slová: Rímska ríša, Limes Romanus, vojaci, každodennosť, vojenský tábor, architektúra, život civilného obyvateľstva, pohrebný rítus, rímske náboženstvo, strava Rimanov

Počas komentovanej prehliadky spolu so žiakmi a žiačkami preskúmame príbeh antických pamiatok. Zoznámime sa s vývojom vojenského tábora Gerulata, ktorý bol zapísaný aj do zoznamu UNESCO. Jeho poloha je jedinečná v tom, že chránil Carnuntum, hlavné mesto Hornej Panónie. Nájdené predmety každodennej potreby vypovedajú veľa o živote na tomto území. Kto všetko v ňom a v jeho okolí býval? Ako sa tábor v čase vyvíjal a menil? Antickú Gerulatu zasadíme do kontextu Limes Romanus a dejín Rímskej ríše. Pri samostatnej práci s pracovným listom budeme zisťovať informácie o nálezoch z expozície. Aktuálna expozícia Antickej Gerulaty reflektuje vojenský a civilný život jej obyvateľov spolu s náboženskými spôsobmi pochovávania.

Výška vstupného za program sú 2€ na žiaka. 

 

HRAD DEVÍN

Miesto: Hrad Devín, Devín (Múzeum je prístupné celoročne.)

Trvanie: 45 minút

Vhodné pre: II. stupeň ZŠ, SŠ

Kľúčové slová: praveké osídlenie, Kelti, Germáni, Rimania, Veľká Morava, stredoveký hrad, Napoleon Bonaparte, štúrovci, pamiatka ako symbol, hrad v dejinách 20. storočia

Hrad Devín píše svoju históriu už viac ako 7000 rokov. Na lektorskom výklade máte možnosť dozvedieť sa viac o existencii a vývoji hradu. Budete putovať do obdobia praveku, predstavia sa vám rímski vojenskí legionári a bližšie sa pozriete aj na život Slovanov. A týmto ani zďaleka neskončíme. Hrad Devín patril aj mnohým šľachtickým rodinám. Tie hrad prestavovali a dostavovali podľa svojej potreby a aktuálneho umeleckého vkusu. Hrad Devín bol tiež zasiahnutý mnohými bitkami, medzi inými je s jeho históriou spojený aj Napoleon Bonaparte. Hrad sa stal významným symbolom v časoch štúrovcov a je ním dodnes. Aj preto sa určite oplatí navštíviť ho.

Výška vstupného za program sú 2€ na žiaka.

 

MÚZEUM JANKA JESENSKÉHO

Miesto: Múzeum Janka Jesenského (Múzeum je prístupné len po objednaní na prehliadku s lektorom.)

Trvanie: 30 minút

Vhodné pre: II. stupeň ZŠ, SŠ

Kľúčové slová: literatúra, kultúra medzivojnového obdobia, funkcionalizmus, architektúra, bývanie, intelektuálne umelecké kruhy

Príďte sa zoznámiť s tým, ako kedysi bývali Janko a Anna Jesenskí, dve významné postavy slovenskej inteligencie a vyššej strednej vrstvy v medzivojnovom období. Byt Jesenských sa nachádza na zvýšenom prízemí vily Jakuba Sonnenfelda, ktorú navrhol významný slovenský architekt židovského pôvodu Friedrich Weinwurm. Prejdete sa autentickými priestormi bytu, tiež si budete môcť pozrieť dobový nábytok pochádzajúci z pozostalosti Jesenských a porozprávame si o ich živote v Bratislave.

Výška vstupného za program sú 2€ na žiaka.

 

ĽUDIA A MESTO

Miesto: Apponyiho palác (Výstava je otvorená od 22.9.2022 do 26.3.2022.)

Trvanie: 60 minút

Vhodné pre: I. a II. stupeň ZŠ, SŠ

Kľúčové slová: historické pamiatky v obci, mesto, osobnosti dejín, Bratislava, rieka Dunaj, sociálne vrstvy, mešťan, tereziánske reformy

Nová výstava Ľudia a mesto prezentuje obraz mesta a jeho obyvateľov od konca 13. storočia po 90. roky 20. storočia. Počas lektorského výkladu si spolu žiakmi a žiačkami porozprávame o vývoji mesta Bratislava. V úvode pomocou časovej osi si začleníme mesto do štátnopolitického rámca, povieme si o významných udalostiach a osobnostiach dejín. Vývoj mestského priestoru žiaci a žiačky spoznajú štyri samostatné miestnosti - Mesto v hradbách, Mesto otvárajúce sa, Mesto rozrastajúce sa a Mesto na dvoch brehoch. Vývoj mesta je doplnený zasadením do geograficky vytvoreného priestoru riekou Dunaj a podobami právneho postavenia mesta. Vo výstave sa nachádza aj mnoho mapových, grafických a iných vizuálnych interaktívnych prvkov. Určite zaujme aj zásadný prvok výstavy, ktorým je zakomponovanie životného štýlu obyvateľov (anonymných ale aj konkrétnych) prostredníctvom artefaktov spojených s ich profesiou, predmetov každodennosti, archívnych prameňov dokladajúcich statusové a sociálne rozvrstvenie obyvateľov mesta.

Výška vstupného za program sú 3€ na žiaka.

 

VZDELÁVACIE PROGRAMY:

 

ČO JE TO MÚZEUM?

Miesto: Expozícia dejín mesta, Stará radnica (Múzeum je otvorené celoročne.)

Trvanie: 60 minút

Vhodné pre: MŠ, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ

Kľúčové slová: múzeum, knižnica, archív, mapa, fungovanie múzea, činnosti múzea, knihovník, kustód, reštaurátor, kurátor

Čo je to múzeum? Kto v ňom pracuje? Ako múzeum funguje a čo také múzeum robí? Radi zodpovieme tieto aj ďalšie otázky. Spolu so žiakmi a žiačkami si vysvetlíme, ako múzeum vzniká a aké zaujímavé veci robí. Vyskúšame si aj prácu odborných pracovníkov múzea, ako je knihovník, reštaurátorka, kustód a kurátorka alebo aj výstavný architekt. V múzeu sa deje množstvo zaujímavých vecí a žiaci a žiačky sa môžu na chvíľu stať ich súčasťou.

Výška vstupného za program sú 2€ na žiaka.

 

KTO JE TO ARCHEOLÓG?

Miesto: Antická Gerulata, Rusovce (Múzeum je otvorené od apríla do októbra.)

Trvanie: 60 minút

Vhodné pre: MŠ, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ

Kľúčové slová: archeológ, vykopávky, artefakty, múzeum, hmotné historické pramene, letopočet, región, stretávanie kultúr

Chcete žiakom a žiačkam sprostredkovať skúsenosť samostatného objavovania histórie? V tomto programe si vyskúšajú vzrušujúcu, ale aj náročnú prácu archeológa či archeologičky. Zoznámia sa s množstvom úloh, ktoré musia plniť, postupnosťou ich práce, ale aj s tým, čo všetko vo svojej práci dokumentujú. Potom ako sami vykopú vlastný archeologický nález, realizujú jeho dôslednú odbornú dokumentáciu. Následne v expozícii vyhľadajú podobné nálezy a bližšie spoznajú ich príbeh.

Výška vstupného za program sú 2€ na žiaka

 

ŽIVOT NA HRANICI RÍMSKEJ RÍŠE

Miesto: Antická Gerulata, Rusovce (Múzeum je otvorené od apríla do októbra.)

Trvanie: 60 minút

Vhodné pre: II. stupeň ZŠ, SŠ

Kľúčové slová: Rímska ríša, Limes Romanus, vojaci, každodennosť, vojenský tábor, architektúra, život civilného obyvateľstva, pohrebný rítus, rímske náboženstvo, strava Rimanov, UNESCO

Ako vyzeral bežný deň rímskeho vojaka? Ako fungovala obec na hranici Limes Romanus? Ako sa stavali rímske vojenské tábory? Antická Gerulata ako rímsky vojenský tábor typu castellum ponúka odpovede na všetky tieto otázky a aj mnohé iné. Spolu sa pozrieme na každodennosť vojenskej služby, na fungovanie obchodu s tovarom, na mnohé remeslá, ktoré Rimania ovládali, ale aj na výstavbu samotného tábora. Žiaci a žiačky v skupinovej práci zistia informácie o živote rímskeho vojaka, o výstavbe a prestavbe tábora Gerulata, o civilnom obyvateľstve a remeslách, ale aj o rímskom pochovávaní mŕtvych a ich božstvách.

Výška vstupného za program sú 2€ na žiaka.  

Podmienky rezervácie:

V prípade záujmu o rezervovanie termínu pre vašu školu kontaktuje našu múzejnú pedagogičku Zuzana Zahradníčkovú telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Je potrebné sa objednať v dostatočnom časovom predstihu, minimálne týždeň pred termínom Vašej návštevy.

 

Vstupné do expozícií MMB:

Výstava Ľudia a mesto.Dejiny Bratislavy

(Apponyiho palác)  

3 na žiaka, 10 žiakov jeden pedagogický dozor zdarma
  • Stará radnica (Expozícia dejín mesta) +/- výstup na vežu
  • Hrad Devín
  • Antická Gerulata
  • Múzeum Janka Jesenského

2€ na žiaka, na 10 žiakov jeden pedagogický dozor zdarma

 

  • Múzeum hodín
  • Múzeum farmácie
  • Múzeum Arthura Fleischmanna
  • Pamätný dom J. N. Hummela

1€ na žiaka, na 10 žiakov jeden pedagogický dozor zdarma

 

 


 

Pracovné listy
 
 

Aktuality Oznamy

Vážené návštevníčky a vážení návštevníci, Múzeum mesta Bratislavy pre Vás pripravilo nové vzdelávacie a lektorské programy na školský rok 22/23. Celú ponuku s popisom nájdete nižšie na tejto stránke, voľne k stiahnutiu. Tešíme sa na Vás.
V prípade záujmu návštevy Múzea mesta Bratislavy so školskou skupinou sa dopredu ohláste na emailovej adrese zuzana.zahradnickova@bratislava.sk alebo na telefónnom čísle +421 259 100 827.
Vstupenky na pravidelné podujatia zakúpite v predpredaji v pokladni Starej radnice.
Leták na stiahnutie
Leták na stiahnutie
Interaktívne objekty
Prídite sa pozrieť na naše zbierky
Pre školy
Galéria
Zobraziť galériu
Oživené učebnice
Publikácie
Publikácia na stiahnutiePublikácia na stiahnutiePublikácia na stiahnutie
#MuzeumMestaBratislavy

Partneri

Rozhlas a televízia Slovenska - RTVS.sk Rádio Devín CITYLIFE | Čo sa deje v Bratislave a okolí in.ba - informačný magazín Bratislavy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - BKIS.sk Bratislavskykraj.sk - Informačný portál Bratislavského samosprávneho kraja
Fond na podporu umenia Múzeum mesta Bratislavy | Bratislava – Staré Mesto | GoOut