01.07.2024 - 31.08.2024

01. 07. – 31. 08. 2024

Súťaž - nájom nebytového priestoru v nádvorí Apponyiho paláca, Staré Mesto.

Múzeum mesta Bratislavy vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na prízemí stavby so súpisným č. 577 (Apponyiho palác) na parcele č. 7 so vstupom z nádvoria Apponyiho paláca, Radničná 1 vo výmere 100,5 m² spolu s časťou nádvoria pred a za týmto nebytovým priestorom vo výmere 40+20 m², k. ú. Staré Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 1656 v k.ú. Staré Mesto.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE 

 

Obhliadka nebytového je potrebné si dohodnúť s kontaktnou osobou.

 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa

Meno: Viktor Agócs

telefón: 0911 363 635

E-mail: viktor.agocs@mmb.sk

 

Súťažný návrh doručí účastník súťaže do elektronickej schránky vyhlasovateľa (Schránka „Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava“ s označením „Múzeum mesta Bratislavy - Obchodná verejná súťaž na nájom nehnuteľnostína Radničnej ulici – Apponyiho palác v Bratislave,  k.  ú.   Staré   Mesto,  -  NEOTVÁRAŤ“ v dňoch od 01.07.2024 do 31.08.2024 do 18,00 h.

 

Pozrite si tiež

Prevziať
OVS Hrad Devín
Zápisnica zo zasadnutia komisiE
PDF
OVS APPONYIHO PALÁC
Zápisnica zo zasadnutia komisie
PDF
#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube